Previous Ambassadors Previous Ambassadors

Previous Ambassadors

LIST OF FORMER AMBASSADORS TO BHUTAN
Sl. No. Name Period
1. Shri B.S. Das 1968 - 1972
2. Shri A.B. Gokhale 1972 - 1974
3. Shri I.P. Khosla 1974 - 1977
4. Shri J.R. Hiremath 1977 - 1980
5. Shri Salman Haidar 1980 - 1983
6. Shri A.N. Ram 1983 - 1986
7. Shri Nareshwar Dayal 1986 - 1989
8. Shri V.C. Khanna 1989 - 1991
9. Shri Pushkar Johari March 1992 - March 1995
10. Shri Dalip Mehta April 1995 - December 1998
11. Shri P.K. Singh December 1998 - August 2000
12. Shri K.S. Jasrotia November 2000 - May 2005
13. Shri Sudhir Vyas July 2005 - April 2009
14. Shri Pavan K. Varma May 2009 - January 2013
15. Shri. V. P. Haran January 2013 - July 2014
16 Shri. Gautam Bambawale August 2014 - December 2015
17 Shri Jaideep Sarkar February 2016 - April 2019
18 Ms Ruchira Kamboj May 2019 to July 2022
19 Shri Sudhakar Dalela August 2022 to present